Logo

Voorwaarden Xafax NetPay® tegoed

1.

Algemeen

 • Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van PingPing met btw-nummer BE 459.019.638 en maatschappelijke zetel te 3550 Heusden Zolder, Herckenrodestraat 25. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
 • Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zo niet wordt de bestelling niet aanvaard.
 • Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden. Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen.
 • Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.
 • Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
 • Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands.

  2.

  Aanbod en bestelling

 • Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010.
 • Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

  3.

  Betaling

 • De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Betaling kunnen gebeuren via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact/Mister Cash, Visa, Mastercard. Hiervoor kan er wel een kost aangerekend worden op het totaal bedrag.

  4.

  Handtekening en bewijs

 • De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling of opwaardering dient de klant de procedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.
 • De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

  5.

  Aansprakelijkheid voor gebruik website

 • De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant zoals transacties en saldo van de verkoper. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
 • De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

  6.

  Bescherming van de privacy

 • De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv., inschrijving nieuwsbrief enz.

  7.

  Intellectuele eigendom

 • Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

  8.

  Bevoegdheid en toepasselijk recht

 • Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.